Skip to content

STATUT STOWARZYSZENIA SŁOWEM W TWARZ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie pod nazwą „Słowem w twarz”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

  §3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  §4 Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

  Rozdział II

  Cele i działania

  §7

Celem stowarzyszenia jest:
a) Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk artystów, oraz nawiązanie

współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,
b) Promocja młodych artystów i ich twórczości,
c) Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości

i tolerancji społecznej, oraz idei aktywności twórczej i społecznej,
d) Propagowanie czynnego uprawiania sztuki jako sposobu na rozwój własnej osobowości, e) Rozbudzanie zainteresowań sztuką i kulturą
f) Prowadzenie działalności charytatywnej
g) Niwelowanie wykluczenia społecznego poprzez upowszechnianie kultury
h) Promocja Śląska, w szczególności miasta Rybnik i okolic
i) Umożliwianie artystom rozwoju poprzez organizowane wydarzenia i wyjazdy
j) Promowanie wartości kultury Polskiej na arenie międzynarodowej
k) łączenie aktywności fizycznej z wartościami kulturalnymi w niekonwencjonalnej formie

hasła „w zdrowym ciele, zdrowy duch” l) nadawanie nagród, wyróżnień,

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

a) Organizację obozów, warsztatów twórczej ekspresji, plenerów artystycznych i treningów twórczości;

b) Organizację imprez kulturalno-artysycznych i artystyczno-rozrywkowych;

c) Organizację wypraw naukowych, wyjazdów kulturoznawczych, wycieczek górskich i wyjazdów turystyczno-sportowych w celu rozwoju osobistego w aktywnej formie

d) Organizację prelekcji, pokazów slajdów, wieczorów autorskich i spotkań z artystami e) Podejmowanie działań promujących młodych artystów (zwłaszcza członków

Stowarzyszenia), takich jak organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych, organizacja

ich wieczorów autorskich;
f) Wydawanie publikacji o treści artystycznej( m.in. tomiki poezji, zbiory opowiadań i

felietonów, powystawowe prospekty fotograficzne)
g) Prowadzenie własnej witryny internetowej (zawierającej m.in. elektroniczne wersje wystaw członków Stowarzyszenia, ich wiersze, artykuły, opowiadania i wszelkie inne dzieła, które można przedstawić w formie elektronicznej);
h) Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach;

 1. i)  Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i wykładów dla szkół, uczelni,

  ośrodków kultury oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań

  zgodnych z celami wymienionymi w § 7;

 2. j)  realizację własnych, autorskich projektów zgodnych z celami wymienionymi w §7;

k) Organizację koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych i teatralnych, konkursów

literackich, fotograficznych i plastycznych;
l) Organizację zlotów oraz spotkań dla artystów i zaproszonych gości

Członkowie dzielą się na : a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia ( z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach), która zostanie wprowadzona przez dwóch członków Stowarzyszenia, złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w skład członków uchwałą Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.

 1. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania Deklaracji członkowskiej.

 2. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  §11

Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
e) uczestniczyć w akcjach i imprezach Stowarzyszenia;

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy :
a) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia c) regularne opłacanie składek członkowskich;

§13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji Członkowskiej.

 2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne.

  §14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w istotny sposób przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia

 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym

 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne.

  §15

1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po

uprzednim upomnieniu;
c) wykluczenia uchwałą Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

członków – z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;

2) Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w Terminie 15dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest Ostateczna.

Władzami Stowarzyszenia są : 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§17
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

§18
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy na wniosek minimum 3 członków zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Wniosek musi zostać złożony minimum 5 dni przed proponowanym terminem zwołania zebrania przez wnioskodawców.

 1. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust.2 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia, chyba że członkowie zarządu zgłoszą inne punkty do dyskusji.

 3. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów Przewodniczący.

  §20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek

Komisji Rewizyjnej;
c) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
d) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania;
e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania

Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
g) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

§21

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

§22

Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż godzinę po ogłoszeniu zakończenia poprzedniego zebrania. Na ponownie zwołanym zebraniu uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

§23
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.

§24

1. Zarząd składa się z przynajmniej 3 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 4 lat.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) zakończenia kadencji,
b) złożenia rezygnacji,
c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej pół roku kadencji,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu.
5. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.4

lit. c) i d) większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
6. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo

uzupełnić swój skład.
7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego podejmowanie uchwał

1. 2.

Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego Zarządu lub wyboru dodatkowych członków zarządu.

§25

Zarząd wybiera ze swego grona i odwołuje Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami. Zarząd wybiera ze swego grona i odwołuje Wiceprezesa Zarządu, który kieruje jego pracami pod nieobecność Prezesa Zarządu.

3. Do odwołania Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia §24 ust.4. §26

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na pół roku. §27

Do kompetencji Zarządu należy :
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
f) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
g) przyjmowani, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, h) rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
i) określanie zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia,
j) określenie zasad wynagrodzenia zarządu stowarzyszenia w ramach pełnionych przez ten zarząd

funkcji.
k)występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia l) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw

zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu,
m)odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji (§24 ust. 4 lit.b)

§28

1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.
2.Do zatrudniania osób na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło upoważnieni są co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie.
3.Do wynagradzania zarządu za podejmowane przez niego prace i ustalania wysokości tego wynagrodzenia, zarząd podejmuję uchwałę zwykłą większością głosów.

4.Od powyższych przysługuje odwołanie składane na piśmie przez minimum 3 członków zarządu, maksymalnie 14 dni po podjęciu decyzji.
5. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być wszyscy członkowie stowarzyszenia, członkowie zarządu za wyjątkiem członków komisji rewizyjnej.

§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat.

Przepis § 24 ust.3,4,5 i 7 stosuje się odpowiednio.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień, c) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję

  Rewizyjną.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa jednego

członka w drodze dokooptowania.

§30

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem zapisów w §34 pkt 2 i §35 pkt 2.,

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§31
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności :

a) wpływy ze składek członkowskich
b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia

majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
c) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
d) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
e) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia, f) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału,
g)ruchomości i nieruchomości,

§32
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku kworum zarząd zwołuje zebranie jeszcze raz

  nie wcześniej niż godzinę po pierwszym terminie. Podczas drugiego Walnego Zebrania Członków, zmiana statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów bez względu na ilość członków.

§35

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków w dniu rozwiązania, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

 3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.

 4. Majątek Zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

  Rozdział VII

  Postanowienia końcowe

  §36
  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.

DOSTĘPNOŚĆ